Stručný přehled náhrad za poskytované lesnické služby na příkladu Rakouska

 

Ing. JIŘÍ MATĚJÍČEK, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Jíloviště-Strnady 136

156 04 Praha 5 – Zbraslav

Tel.: 257 892 235, 257 922 634

Fax: 257 922 634

E-mail: jmatejicek@vulhm.cz

 

Úhrady a služebnosti v lesním hospodářství

 

Vedle zákonem upraveného užívání lesa (především svobodného bezplatného vstupu do lesa) je samozřejmě nutno jiná základní využití odškodnit. Hodnoty pro Solnohradsko jsou sice součástí různorodé spleti vlastnických struktur a společnosti, ale mohly by  však sloužit i jako směrné hodnoty pro jiné spolkové země, resp. jako inspirace pro naše podmínky.

 

Pro zjišťování úhrad v lese se na vědeckých univerzitních základech vytvořil praxi vyhovující postup. Zřetel je třeba brát nejen na čistě lesnické poměry, nýbrž i na poměry společenské, které se projevují především v úrovni cen půdy. Proto jsou velké rozdíly v odškodnění mezi aglomeracemi a odlehlými venkovskými oblastmi. Jednotné hodnoty nejsou pro užívání možné. Spíše je nutno posuzovat každý jednotlivý případ zvlášť. Přesto se pro stejné případy odškodnění vytvořil určitý rámec hodnot. Níže jsou uvedeny hodnoty odškodnění pro Solnohradsko.

 

Datové kabely a plynovody

Siemens, Memorex, Telia, GTS zbudovaly podzemní datové kabely, na něž zemědělská komora uzavřela zásadní dohody. Je v nich ujednána jednak základní částka, kterou každý vlastník pozemku obdrží náhradou za výdaje a za poskytnutí služebnosti vedle snížení tržní hodnoty půdy. Toto schéma bylo použito i pro plynovody.

 

• Datové kabely: základní částka 2 000 až 4 000 S, odškodnění jednorázově (ochranný pruh 4 m): 200 S/bm

• Potrubí zemního plynu: základní částka 2 000 S, odškodnění (ochranný pruh 4 m): 200 S/bm.

 

Elektřina a voda

V dohodě o zásadách se zemědělskou komorou, týkající se vedení 380 kV, bylo pro lesní pozemky dohodnuto, že v zásadě všechny majetkoprávní újmy, které vzniknou základním využíváním pozemků, budou odškodňovány podle posudku znalce uznaného oběma stranami. Lesní pozemky jsou vedeními překlenovány ve stejné výšce jako ostatní pozemky. Pro tyto bylo dohodnuto odškodnění 4 S/m2. Při šířce vedení 60 m to odpovídá 240 S/bm. U kanálů odpadních vod je pro potrubí běžné 5 až 20 S/m2, u šachet 1 000 až 5 000 S/kus.

 

Vklad služebnosti u tunelu

• 1 až 3 S/m2 nebo 10 až 20 % z provozní hodnoty pozemku (dle Sagla 40 až 100 S/bm)

 

Prameny pitné vody

• 2 500 až 5 000 S/rok (podle vydatnosti zdroje v l/s)

0,02 guldenu/m3 pitné vody odebrané vodárnou z lesního území státního podniku (Holandsko)

 

Vodovodní potrubí

Pro zásobování vodou u usedlostí a obcí, které již nemají výlučnou zemědělskou strukturu, se odškodňuje jak vybudování nových, tak náhrada starých vedení:

• místní potrubí: 15 až 30 S/bm

• šachta 1 000 až 5 000 S/kus.

Nadobecní vodovodní řády sloužící k zásobování aglomerací:

• potrubí: 150 až 400 S/bm

• šachta 1 000 až 5 000 S/kus.

 

Aktivity pro volný čas

U těchto aktivit je výše odškodnění velmi různá a závisí na tom, zda zařízení přináší dotčenému vlastníku i užitek, například prostřednictvím pohostinství, pronájmu pokojů atd.

• sjezdovky: 2 až 4 S/m2/rok (dle druhu pozemku), 0,04 až 0,10 DM/m2 (SRN, 1998)

• stavby, sloupy lanovek, zařízení na výrobu umělého sněhu: 10 až 25 S/m2/rok

• běžecké tratě: 1 až 3 S/m2/rok (0,50 DM/m2 – SRN, 1998)

• jízda na koni: 2 000 až 4 000 S/ha/rok

• jízda na kolech: 3 až 6 S/bm/rok (Tyrolsko – lesní silnice: 2 až 4 S/bm/rok)

• pronájem chat: 20 000 až 40 000 S/rok.

(650 až 1 950 guldenů/týden u bungalovů v lese do 6 osob ve vyšším cenovém komfortu – Holandsko 1998)

 

Rybaření

Sportovní rybaření na cenných přírodních tocích se těší stále větší oblibě. To vede k vývoji, jaký lze pozorovat i u pronájmu loveckých revírů. Vynikající revíry se pronajímají za velmi vysoké ceny. Následující hodnoty pro rybaření obsahují průměrné ceny  ro menší a střední toky.

• toky: 5 000 až 15 000 S/km/rok

• rybníky: 10 000 až 40 000 S/ha/rok (dle polohy, osazení rybami, vybavení)

 

Těžba štěrku

Štěrk se těží především pro komerční využití, odebírá se však i materiál využívaný v bezprostředním okolí lesních cest k jejich opravám.

• těžba štěrku: 15 až 30 S/m3 (platí též pro těžbu štěrku z potoků)

 

Právo průjezdu a transportu

Práva k průjezdu a transportu se především u lesních cest udělují většinou pro jednotlivé příležitosti.

• transport dřeva a materiálu: 20 až 40 S/bm resp. až 50 S/t/km

• jízdy osobních automobilů: 500 až 3 000 S/rok podle intenzity užívání a délky cesty

 

 

Užívání lesního pozemku

Zejména pro krátkodobé skladování (stavební sklady, zařízení staveniště, skladování dřeva) se často používají lesní pozemky, za což se má uhradit

• 2 až 5 S/m2/měsíc

• u dlouhodobějších smluv cca 4 % z provozní hodnoty pozemku jako roční náhrada (s indexem)

• nájem 1 000 S/ha/rok u vojenského cvičiště pro rakouskou armádu

• nájem 15 000 S/rok u automobilové zkušební dráhy na pozemku vlastníka lesa (s předpokladem podstatného zvýšení nájemného)

 

Uzávěry a stavby

Při zahrazení potoků a při lavinových zátarasech v lese se odškodňuje podle skutečně zastavěné plochy. Pro výši odškodnění byly za základ vzaty srovnávací hodnoty jiných staveb, např. sloupů lanovek, vodních šachet, sloupů elektrického vedení, průmyslových staveb atd.:

• 100 až 200 S/m2

Dalším bodem odškodnění je zóna zpětného vzdutí, pro niž se používá odškodnění za trvalou ztrátu užitků prostřednictvím tržní hodnoty půdy:

• 8 až 20 S/m2

 

Škody na porostech

Při využívání lesních pozemků je nejprve nutno odstranit porost. Majetkoprávní újmy z toho vzniklé je třeba odškodnit zvlášť. Brát v úvahu se musí i škody způsobené na stojícím porostu výkopovými pracemi. Pro zjišťování odškodnění se v individuálních případech vypracovávají znalecké posudky, které by měly zohlednit následující body:

• mýtní nezralost, resp. předčasná těžba

• těžba v nevhodnou dobu a těžba malých množství

• okrajové a následné škody (korní spála, větrný polom, kůrovec, jinovatka, led atd.)

• ztráta pracovních výdělků

• zvýšené náklady na zpracování

 

 

Průměrná cena lesního porostu (vypočtená v rámci ocenění lesů pro potřeby národních účtů jako cena dřeva na pni)

• 120 000 S/ha

• 400 S/m3 porostní zásoby

 

Poznámka:

a) Příspěvek byl zpracován na základě zahraničních materiálů z roku 2001

b) Přepočítací vztahy: 1 S = cca 2,50 Kč, 1 EUR = 13,7603 ATS (k 31. 12. 1998)